February 14 (Lai Hla Thar 2018)
India khawlipi(New Delhi) ih um Chin mino pawlih phuah/sak mi Lai hla thar February 14 rak ngai ve aw!

Phuah-Thomas, Sak-Lal G Boih, Music-Lal G Boih